Radca Prawny Jacek Rakuć SOPOT

Kancelaria prowadzi pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i innych jednostek wykonując czynności:

- doradztwa prawnego oraz opracowywania pisemnych opinii prawnych dla klientów;

- tworzenia i opiniowania umów i innych dokumentów związanych z działalnością klientów;

- reprezentowania klientów w sprawach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych;

- uczestniczenia w negocjacjach, postępowaniu mediacyjnym, zawieraniu ugód;

- doradztwa w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej;

- windykacji należności.

 

 ZAKŁADKA O KANCELARII:

 Radca prawny Jacek Rakuć - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył także Studia Podyplomowe z zakresu Rozwoju Regionalnego i Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych UE na Uniwersytecie Gdańskim.

Wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD -2108.

Swoje doświadczenie jako prawnik zdobywa od 2003 roku.

Posiada doświadczenie zawodowe w szczególności w dziedzinie prawa: cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, nieruchomości, prawa lokalowego, zamówień publicznych, ochrony środowiska, prawa spółdzielczego, wspólnotowego - Prawa Unii Europejskiej, jak również w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego, w tym w obsługi prawnej inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zajmuje się obsługą spółek prawa handlowego oraz podmiotów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów samorządowych. Członek rad nadzorczych, w tym w spółkach komunalnych.  Pełni funkcję likwidatora spółek prawa handlowego.

Prowadzi sprawy klientów indywidualnych z różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności sprawy
o zapłatę, z zakresu prawa nieruchomości, prawa rodzinnego, o ochronę dóbr osobistych, odszkodowawcze oraz inne sprawy cywilne.

ZAKŁADKA „ZAKRES USŁUG”;

 1. DOBRA OSOBISTE;

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach z zakresu, w szczególności:

 • ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
 • roszczeń wobec zagrożenia/naruszenia dóbr osobistych (zaniechanie, usunięcie skutków naruszenia);
 • zadośćuczynienia pieniężnego, naprawienia szkody, zapłaty sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 1. PRAWO RODZINNE;

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach z zakresu, w szczególności:

 • rozwodów (kompleksowe prowadzenie postępowań rozwodowych, także tych wielowątkowych);
 • separacji;
 • dochodzenia alimentów (dochodzenie alimentów na dziecko, a także w razie spełnienia ustawowych przesłanek przysługujących innym członkom rodziny, lub przysługujących byłemu małżonkowi);
 • spraw majątkowych małżeńskich (ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku między małżonkami);
  • władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawianie władzy rodzicielskiej);
  • kontaktów z dzieckiem;
  • pochodzenia dziecka (ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa).

   

  1. SPÓŁKI I PODMIOTY GOSPODARCZE;

  Kancelaria świadczy usługi stałej obsługi prawnej dla przedsiębiorców, jak również wykonuje poszczególne czynności i sprawy zlecone przez takie podmioty, w szczególności wykonujemy czynności:

  • kompleksowej obsługi prawnej podmiotów prawa handlowego - obsługa korporacyjna;
  • zakładania, rejestracji i przekształcania spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych;
  • przygotowywania dokumentacji potrzebnej spółce w ramach jej funkcjonowania;
  • przygotowywania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych w ramach działalności spółki;
  • pełnej obsługi organów spółki, w tym przygotowywania dokumentów organów spółki;
  • uczestnictwa w posiedzeniach organów spółki;
  • udziału w negocjacjach i spotkaniach biznesowych

   

  1. NIERUCHOMOŚCI;

  Pomagamy naszym klientom w działaniach, mających na celu, w szczególności:

  - pozyskiwanie nieruchomości gruntowych i lokalowych;

  - pomoc klientom zagranicznym w zakupie nieruchomości;

  - przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości (sprzedaż, najem, dzierżawa);

  - dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania, zwrot nakładów;

  - rozwiązywanie problemów prawnych wynikających ze współwłasności nieruchomości;

  - stwierdzanie zasiedzenia prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych.

   

  1. SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU;

  Działamy na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów poprzez, w szczególności:

  - ustanawianie służebności przesyłu w drodze umowy;

  - reprezentację w postępowaniach sądowych o ustanowienie służebności;

  - reprezentacji w postępowaniach administracyjnych w trybie art. 124 ustawy o gospodarce   

    nieruchomościami;

  - wycenę wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu;

  - prowadzenie negocjacji z przedsiębiorcami przesyłowymi.

   

  1. SPADKI;

  Reprezentujemy naszych klientów w sprawach z zakresu, w szczególności:

  - przeprowadzenia sądowego stwierdzenie nabycia spadku;

  - notarialnego poświadczenia dziedziczenia;

  - zawierania umów dotyczących spadku;

  - sporządzania i otwarcia testamentu;

  - przyjęcia/odrzucenia spadku;

  - zrzeczenia się dziedziczenia;

  - wydziedziczenia spadkobierców ustawowych;

  - dochodzenia roszczeń o zachowek.

   

  1. WINDYKACJA;

  Pomagamy naszym klientom odzyskiwać należne im środki finansowe, poprzez, w szczególności:

  - kierowanie wezwań do zapłaty do dłużników;

  - uzyskiwanie prawomocnych nakazów zapłaty i wyroków przeciwko dłużnikom;

  - udział w postępowaniach egzekucyjnych;

  - poszukiwanie majątku dłużników;

  - wpisywanie dłużników do stosownych rejestrów;

  - skargi na czynności komorników.

   

  1. PROCES INWESTYCYJNO BUDOWLANY;

  Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie, w szczególności:

  - kompleksowej obsługi prawnej inwestycji,

  - przygotowywania, opiniowania i negocjacji umów;

  - pomocy w uzyskiwaniu zezwoleń i decyzji administracyjnych na każdym etapie  

    przedsięwzięcia;

  - sporządzania odwołań od niekorzystnych decyzji administracyjnych, reprezentacji przed 

    urzędami.

   

   

  1. PRAWO LOKALOWE;

  Pomagamy klientom (wspólnotom mieszkaniowym, właścicielom lokali, najemcom)
  w sprawach z zakresu, w szczególności:

  • analizy umów deweloperskich;
  • sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości lokalowych;
  • analizy umów zobowiązujących do przeniesienia własności nieruchomości oraz przenoszących własność;
  • dochodzenia należności z tytułu korzystania z lokali oraz eksmisyjnych;
  • analizy umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz rozwiązywania takich umów;
  • wydania lokalu oraz przeniesienia własności;
  • obsługi organów wspólnot mieszkaniowych;
  • przygotowywania dokumentów organów wspólnot mieszkaniowych;
  • żądania przez wspólnoty mieszkaniowe sprzedaży lokalu w trybie licytacji;
  • zaskarżania uchwał organów wspólnot mieszkaniowych.

   

  1. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH;

  Reprezentujemy naszych klientów (pracowników i pracodawców) w sprawach z zakresu,
  w szczególności:

  • wypowiadania umów o pracę;
  • zawierania i rozwiązywanie umów o pracę;
  • zawierania i rozwiązywania kontraktów menadżerskich;
  • wypowiadania warunków pracy i płacy;
  • zakazów konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy;
  • naruszenia praw pracowniczych, mobbingu, dyskryminacji pracowników;
  • odszkodowań wynikających ze stosunku pracy i odpraw pracowniczych;
  • wydania i sprostowania świadectwa pracy;
  • zwolnień grupowych
  • odwołań od orzeczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • emerytur, rent i innych świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.

   

  1. ODSZKODOWANIA;

  Wspieramy naszą wiedzą osoby poszkodowane, poprzez, w szczególności:

  - dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli, sprawców szkód;

  - dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonywania umów;

  - dochodzenie roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych (przestępstwa, wypadki);

  - ocenę zakresu szkód majątkowych i na osobie;

  - dochodzenie zadośćuczynienia i renty na rzecz osób poszkodowanych.

   

  1. PRAWO SPÓŁDZIELCZE;

  Zapewniamy spółdzielniom mieszkaniowym najwyższą jakość usług prawniczych, w szczególności:

  - kompleksową obsługę prawną organów spółdzielni;

  - udział w posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnym zgromadzeniu;

  - doradztwo w zakresie dziedzin prawa stosowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe;

  - udział w negocjacjach, naradach, zebraniach;

  - opiniowanie uchwał, umów i innych dokumentów dotyczących działalności spółdzielni;

  - zastępstwo procesowe  przed sądami , organami administracji publicznej  i egzekucyjnymi.

   

  1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE;

  Pomagamy klientom (zamawiającym i wykonawcom) w sprawach z zakresu, w szczególności:

  • opracowywania dokumentacji przetargowej;
  • doradztwa prawnego w zakresie przeprowadzanych postępowań;
  • uczestniczenia w postępowaniach odwoławczych;
  • przeprowadzania postępowań oraz doradztwa dotyczącego zamówień dokonywanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

   

  1. PRAWO SAMORZĄDOWE;

  W ramach świadczonych usług dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) i podmiotów samorządowych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych) oraz spółek komunalnych oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • udzielania opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  • opiniowania uchwał oraz zarządzeń organów;
  • obsługi prawnej posiedzeń organów;
  • informowania o spostrzeżonych uchybieniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa
   i o skutkach tych uchybień;
  • opracowywania/opiniowania projektów umów;
  • negocjacji prowadzonych przez podmiot samorządowy;
  • prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;
  • doradztwa w zakresie prawa pomocy publicznej;
  • doradztwa i obsługi postępowań przetargowych;
  • doradztwa w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej.

   

  1. FUNDACJE I STOWARZYSZENIA;

   

  Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej dla podmiotów NGO (fundacji, stowarzyszeń)
  w szczególności wykonujemy czynności:

  • kompleksowej obsługi prawnej fundacji i stowarzyszeń;
  • zakładania, rejestracji fundacji i stowarzyszeń;
  • przygotowywania dokumentacji potrzebnej podmiotom NGO w ramach ich funkcjonowania;
  • przygotowywania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych w ramach działalności tych podmiotów;
  • pełnej obsługi organów tych podmiotów, w tym przygotowywania dokumentów ich organów;
  • uczestnictwa w posiedzeniach organów tych podmiotów;
  • udziału w negocjacjach.

   

  1. PRAWO ADMINISTRACYJNE;

  W ramach działalności kancelaria świadczy:

  • pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego,
   • prawa Unii Europejskiej, w tym doradztwa w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
   • przeprowadzania postępowań oraz doradztwa dotyczącego zamówień dokonywanych
    w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
   • prawa pomocy publicznej (badanie dopuszczalności pomocy, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, badanie statusu przedsiębiorcy, efekt zachęty, ocena kwalifikowalności kosztów);
   • partnerstwa publiczno - prywatnego (doradztwo prawne w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego, obsługa prawna procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego).usługi reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowo administracyjnych.
    1. PRAWO MEDYCZNE;

    Świadczymy pomoc prawną zarówno placówkom medycznym jak i pacjentom, poprzez:

    - doradztwo w zakresie funkcjonowania i organizacji podmiotów leczniczych;

    - opiniowanie umów z NFZ;

    - prowadzenie sporów z tytułu błędów lekarskich, zakażeń szpitalnych;

    - prawną ocenę prawidłowości dokumentacji lekarskiej;

    - w zakresie ochrony praw pacjenta.

    1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA;

    Świadczymy usługi na rzecz różnych podmiotów z zakresu, w szczególności:

    - doradztwa z zakresu praw autorskich, wzorów towarowych, ochrony i rejestracji znaków 

      towarowych;

    - opracowywania i opiniowania umów licencyjnych;

    -  reprezentacji w sporach o naruszenie prawa własności intelektualnej;

     

    1. PRAWO EUROPEJSKIE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ;

    Świadczymy usługi prawne dla podmiotów publicznych oraz prywatnych w sprawach z zakresu,
    w szczególności:

    1. PRAWO MEDYCZNE;

    Świadczymy pomoc prawną zarówno placówkom medycznym jak i pacjentom, poprzez:

    - doradztwo w zakresie funkcjonowania i organizacji podmiotów leczniczych;

    - opiniowanie umów z NFZ;

    - prowadzenie sporów z tytułu błędów lekarskich, zakażeń szpitalnych;

    - prawną ocenę prawidłowości dokumentacji lekarskiej;

    - w zakresie ochrony praw pacjenta.

    1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA;

    Świadczymy usługi na rzecz różnych podmiotów z zakresu, w szczególności:

    - doradztwa z zakresu praw autorskich, wzorów towarowych, ochrony i rejestracji znaków 

      towarowych;

    - opracowywania i opiniowania umów licencyjnych;

    -  reprezentacji w sporach o naruszenie prawa własności intelektualnej;

     

    1. PRAWO EUROPEJSKIE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ;

    Świadczymy usługi prawne dla podmiotów publicznych oraz prywatnych w sprawach z zakresu,
    w szczególności:

    • prawa Unii Europejskiej, w tym doradztwa w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
    • przeprowadzania postępowań oraz doradztwa dotyczącego zamówień dokonywanych
     w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
    • prawa pomocy publicznej (badanie dopuszczalności pomocy, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, badanie statusu przedsiębiorcy, efekt zachęty, ocena kwalifikowalności kosztów);
    • partnerstwa publiczno - prywatnego (doradztwo prawne w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego, obsługa prawna procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego).